Misja

Dokąd zmierzamy?
od bierności do aktywnego życia w formach stosownych do wieku i posiadanych umiejętności;
od zależności do partnerstwa i samostanowienia; od izolacji do życia w otwartym środowisku


 


Pinokio,
logo naszej szkoły

Naszą misją jest
 • wyposażenie ucznia w takie umiejętności i sprawności, aby jak najlepiej był przygotowany do realizacji zadań życia codziennego i podejmowania różnych ról społecznych w środowisku, w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie;
 • wspomaganie rozwoju dziecka upośledzonego jako osoby;
 • wspomaganie procesu kształtowania się osobowości dojrzałej, odpowiedzialnej,
  potrafiącej cieszyć się życiem, wrażliwej i prawej, otwartej na drugiego człowieka;
 • wyrabianie u uczniów pozytywnej motywacji do podejmowania zadań i stwarzanie
  możliwości odnoszenia sukcesów, wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • wspomaganie działalności wychowawczej rodziców i opiekunów;
 • przygotowanie środowiska do przyjęcia osób upośledzonych, ich zaakceptowania,
  udzielania im pomocy.